Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä.

Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Laadittu 12.1.2021

Mako Osakeyhtiö   Y 0111242-6

Linjatie 4
01260 Vantaa

Yhtiömme tietosuojavastaava on Aleksi Hangasjärvi.

aleksi.hangasjarvi@mako.fi 

mako.fi verkkopalvelun käyttäjät

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, palvelujen tarjoamiseen, toimittamiseen ja kehittämiseen, asiakaskokemuksen parantamiseen, analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin sekä laskutukseen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä tilauksiin liittyen.

Täällä kerättyjä tietoja ei käytetä eikä luovuteta markkinointitarkoituksiin.

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse.

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön perus- ja yhteystiedot, kuten: asiakasnumero, etu- ja sukunimi, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
  • Henkilön yritykseen tai muuhun organisaation liittyvät tiedot ja henkilön asema tai tehtävänimike ko. yrityksessä tai organisaatiossa

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen jani.jutila@mako.fi tai kirjeitse osoitteeseen

Mako Oy
Jani Jutila
Linjatie 4
01260 Vantaa

Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity ja toimitettava tiedon etsimiseksi ja toimittamiseksi tarpeelliset seikat.

Tarkastuspyyntö tulee esittää omakätisesti allekirjoitetulla tai vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla, jotta henkilöllisyys voidaan todentaa.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. Korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen (esim. Kirjanpitolaki luku 2, 10§) tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: https://tietosuoja.fi/yhteystiedot

Kyseessä on yksityisesti ylläpidetty tietolähde.

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä henkilöltä itseltään käyttäessä verkkosivuston erilaisia palveluja ja lomakkeita, tilaus, yhteydenotto, huoltotilaus, tilihakemus, ym. vastaavat

Voimme luovuttaa ja välittää joitakin tietoja seuraaville kolmansille osapuolille: 

  • maksunvälittäjälle, jos maksutavaksi on valittu verkkopankki tai luottokortti
  • kuljetusliikkeelle, jos toimitustavaksi on valittu Posti tai Matkahuolto, Schenker,
  • perintäyhtiölle, jos maksutavan lasku on erääntynyt ja siirtyy perintään
  • analytiikka- ja tilastointikumppaneille

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuteen liittyviä kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

Henkilötietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan kolmen vuoden välein, ja joka tapauksessa rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä kolme vuotta sen jälkeen, kun kyseisen rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjään on päättynyt, ja asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun. Osa tiedoista säilytetään kauemmin lainsäädäntöön perustuen, esimerkiksi kirjanpitotositteita säilytetään kuusi vuotta tilikauden päättymisestä.

Rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.