Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa rekisterinpitäjät Mako Osakeyhtiö ja Veljekset Kulmala Oy informoivat verkkosivustojensa käyttäjiä ja asiakkaitaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti henkilötietojen käsittelystä. 

Laadittu 12.1.2021, päivitetty 4.6.2021. 

Mako OsakeyhtiöY-tunnus 0111242-6 

Linjatie 4 
01260 Vantaa 

Yhtiömme tietosuojasta vastaava henkilö on Aleksi Hangasjärvi. 

Mako Oy on Mako -ryhmän yhtiöiden osalta rekisterinpitäjä. Mako -ryhmään kuuluu Veljekset Kulmala Oy. 

Mako.fi ja Veljeksetkulmala.fi verkkosivustojen käyttäjät ja rekisterinpitäjän asiakkaat, yhteistyökumppanit ja näiden edustajat. 

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, palvelujen tarjoamiseen, toimittamiseen ja kehittämiseen, asiakaskokemuksen parantamiseen, analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin sekä laskutukseen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä tilauksiin liittyen.

Täällä kerättyjä tietoja ei käytetä eikä luovuteta markkinointitarkoituksiin.

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse.Verkkosivulomakkeet ja asiakassuhde  

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, palvelujen tarjoamiseen, toimittamiseen ja kehittämiseen, asiakaskokemuksen parantamiseen sekä laskutukseen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämiseksi. 

Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä tilauksiin liittyen. 

Verkkosivuanalytiikka 

Google Analytics 

Mikäli annat suostumuksesi sivuston suostumustyökalulla, sivustolla käytetään Google Analytics -verkkoanalytiikkatyökalua, joka seuraa ja raportoi verkkosivuston käyttöäSuostumusasetuksia voi muuttaa milloin tahansa verkkosivun alalaidassa olevasta manage consent” painikkeesta. 

Rekisteröidyistä käsitellään seuraavia henkilötietoja: 

 • Henkilön perus- ja yhteystiedot, kuten: asiakasnumero, etu- ja sukunimi, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot 

 • Henkilön yritykseen tai muuhun organisaation liittyvät tiedot ja henkilön asema tai tehtävänimike ko. yrityksessä tai organisaatiossa 

 • Verkkosivuanalytiikan osalta: arvio iästä ja sukupuolestakielivalintatiedot vierailussa käytettävästä selaimesta ja laitteestavierailun kellonaika ja sivustolla avatut sivutvierailun istuntojen määrä ja keskimääräinen kestoverkko-osoite, josta voidaan päätellä kaupunki tai aluearvio kiinnostuksen kohteistatieto sivustosta, jolta vierailija on päätynyt verkkosivustolle 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tehdään osoitteeseen [email protected] tai kirjeitse osoitteeseen 

Mako Oy 
Aleksi Hangasjärvi 
Linjatie 4 
01260 Vantaa 

Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää lisätietoja asian käsittelemiseksi tai rekisteröidyn tunnistamiseksi. Pyyntöön kuitenkin pyydetään liittämään heti selkeät tiedot pyynnöstä, jotta asia voidaan käsitellä mahdollisimman sujuvasti. 

Oikeus saada pääsy tietoihin 

Rekisteröidyllä on oikeus tutustua rekisterinpitäjän hallussa oleviin häntä koskeviin henkilötietoihin. Niistä saa halutessaan myös kopion itselleen. Oikeutta saada pääsy tietoihin voidaan kuitenkin joutua rajoittamaan lainsäädännön ja muiden henkilöiden yksityisyyden suojan vuoksi. Mikäli oikeutta joudutaan rajoittamaan, tästä annetaan aina selkeät perustelut rekisteröidylle. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. Korjauspyynnössä on mahdollisuuksien mukaan yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjattavat tiedot. 

Oikeus tietojen poistamiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen (esim. Kirjanpitolaki luku 2, 10§) tai muu syy olla poistamatta pyydettyä tietoa. 

Henkilötieto, jonka käsittelylle rekisterinpitäjällä ei ole lain mukaan käsittelyoikeutta tai käsittelyn tarve lakkaa, poistamme ilman rekisteröidyn pyyntöäkin. 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi tilanteissa, joissa hän epäilee henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta tai on vastustanut henkilötietojensa käsittelyä, mutta asian selvittäminen on vielä kesken. 

Vastustamisoikeus 

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, kun rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun perustuen (esimerkiksi yrityksille tehtävä suoramarkkinointi). 

Oikeus tietojen siirrettävyyteen 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjälle toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä halutessaan siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. 

Oikeutta voi käyttää, kun henkilötietoja käsitellään automaattisesti, suostumukseen tai sopimukseen perustuen. Mikäli oikeutta ei voida toteuttaa, rekisteröidylle toimitetaan selkeät perustelut asiasta. 

Rekisteröity tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän epäilee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: https://tietosuoja.fi/yhteystiedot 

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, kun hän käyttää verkkosivuston erilaisia palveluja ja lomakkeita, kuten tilaus, yhteydenotto, huoltotilaus, tilihakemus– ja muut vastaavat lomakkeet. 

Rekisteröidyn suostumuksella henkilötietoja kerätään myös verkkosivustolla käytössä olevilla työkaluilla, kuten Google Analyticsilla. 

Voimme luovuttaa ja välittää joitakin tietoja seuraaville kolmansille osapuolille: 

 • maksunvälittäjälle, jos maksutavaksi on valittu verkkopankki tai luottokortti
 • kuljetusliikkeelle, jos toimitustavaksi on valittu Posti tai Matkahuolto, Schenker,
 • perintäyhtiölle, jos maksutavan lasku on erääntynyt ja siirtyy perintään
 • analytiikka- ja tilastointikumppaneilleVoimme luovuttaa ja välittää joitakin tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:  
  • maksunvälittäjälle, jos maksutavaksi on valittu verkkopankki tai luottokortti, 

  • kuljetusliikkeelle, jos toimitustavaksi on valittu Posti tai Matkahuolto, Schenker, 

  • perintäyhtiölle, jos maksutavan lasku on erääntynyt ja siirtyy perintään. 

  Sivuston käytöstä siirtyy myös tietoja Googlelle alla lueteltujen työkalujen avulla. Google voi hyödyntää tietoja esimerkiksi omaan markkinointiinsa tai palveluihinsa itsenäisenä rekisterinpitäjänä. Googlen palveluiden tietosuojalausunnon voit lukea suomeksi osoitteesta https://policies.google.com/privacy. 

  • Google Analytics: Henkilötietoja siirretään Googlelle Google Analytics-palvelun kautta. Henkilötietojen siirto perustuu antamaasi suostumukseen. Google Analyticsin keräämiin henkilötietoihin ei pääse käsiksi rekisterinpitäjän kautta, eikä rekisterinpitäjä voi poistaa näitä tietoja. Pääsy henkilötietoihin ja muut rekisteröityjen oikeudet tulee esittää Googlelle. 

  • Sivustolle haetaan sisältöä Google Fonts -palvelusta. Sisällön hausta tallentuu Googlen palveluun tietoja verkkovierailijasta ja hänelle toimitetusta palvelusta, kuten verkkovierailijan IP-osoite, sisällön haun kellonaika sekä haettu sisältö. Google Fonts –palvelun osalta et voi estää tietojen siirtoa. 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuteen liittyviä kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

Henkilötietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan kolmen vuoden välein, ja joka tapauksessa rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä kolme vuotta sen jälkeen, kun kyseisen rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjään on päättynyt, ja asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun. Osa tiedoista säilytetään kauemmin lainsäädäntöön perustuen, esimerkiksi kirjanpitotositteita säilytetään kuusi vuotta tilikauden päättymisestä.

Rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. 

Henkilötietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan kolmen vuoden välein, ja joka tapauksessa rekisteröityä koskevat tiedot poistetaan kolme vuotta sen jälkeen, kun kyseisen rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjään on päättynyt, ja asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun. Osa tiedoista säilytetään kauemmin lainsäädäntöön perustuen, esimerkiksi kirjanpitotositteita säilytetään kuusi vuotta tilikauden päättymisestä. 

Google Analytics -työkalulla kerättyjä tietoja säilytetään 14 kuukautta verkkosivulla vierailun jälkeen. Google voi säilyttää tietoja pitempään itsenäisenä rekisterinpitäjänä, katso Googlen tietosuojailmoitus osoitteessa https://policies.google.com/privacy 

Rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä. 

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja pääosin itse. Rekisterinpitäjä voi myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin taataan sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Henkilötietojen käsittely on kuitenkin näissäkin tilanteissa aina rekisterinpitäjän vastuulla ja valvonnassa. 

Rekisterinpitäjä ei siirrä henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Google voi omassa toiminnassaan siirtää henkilötietoja myös EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Katso Googlen tietosuojailmoitus osoitteessa https://policies.google.com/privacy. 

Rekisterinpitäjä ei käytä henkilötietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. 

Google voi omassa toiminnassaan käyttää henkilötietoja esimerkiksi profilointiin. Katso Googlen tietosuojailmoitus osoitteessa https://policies.google.com/privacy.