Sammutusjärjestelmät

Palontorjunta

Tehokkaat, puhtaat ja ympäristöystävälliset kaasusammutusjärjestelmät.  Mako on rakentanut tuhansia sammutusjärjestelmiä yli 50 vuoden ajan. Makon rakentamiin sammutusjärjestelmiin luottavat niin julkishallinnon, kuin yksityisen sektorin toimijat, suojaten elintärkeitä toimintojaan. 

Makon kaasusammutusjärjestelmät ovat tehokas ja nykyaikainen ratkaisu tärkeiden kohteiden jatkuvaan palosuojaukseen. Tällaisia ovat esimerkiksi julkishallinnon sekä yritysten IT-keskukset, tietoliikenne-, automaatio-, ja sähkötilat. Ne soveltuvat hyvin myös erilaisiin varastotiloihin, museoihin ja erityisen vaativiin kohteisiin.

Viime aikoina valmistuneista Makon kaasusammutusjärjestelmillä suojatuista kohteista voisi mainita mm. Supercell, Kaupunkiympäristötalo Helsinki, EU:n ECHA kemikaalivirasto, Saamelaismuseo Siida, Valio Oyj sekä Amos Rex.

Asiantuntijat palveluksessanne

Kaasusammutusjärjestelmät

– Tehokkaita ja ympäristöystävällisiä

– Kaasumainen olomuoto ei likaa herkkiä teknisiä laitteita eivätkä edellytä tilojen jälkisiivousta

– Eivät johda sähköä tai aiheuta korroosiota

Sammutusjärjestelmät voidaan jakaa suojattavan kohteen rakenteen perusteella joko tilasuojauksiin (suljettu seinien rajaama tila) tai kohdesuojauksiin (esim. erilaiset koneet tai valmistuslinjat).

Esimerkkejä suojattavista tiloista: IT-keskukset oheistiloineen, puhelin-, tietoliikenne- ja sähkötilat, valvomot, asennuslattiat ja kaapelitilat, museot, arkistot, laitekaapit, palavien nesteiden ja kaasujen tilat, maalaamot.
Esimerkkejä suojattavista kohteista: elintarviketeollisuuden tuotantolinjat, juotos- ja lakkauskoneet, painokoneet, työstökoneet ja rasva-altaat, generaattorit ja turbiinit

Kaasusammutusjärjestelmät koostuvat laukaisukeskuksesta, siihen kytketyistä paloilmaisimista, käsilaukaisupainikkeista ja hälyttimistä sekä sammutusainesäiliöistä ja purkausputkistoista suuttimineen. Käytettävä sammuteaine valitaan suojattavan kohteen erityispiirteiden perusteella. Sammutusaineen määrään vaikuttavat lisäksi tilan koko sekä siellä oleva palava materiaali.

Sammutusjärjestelmän toimintaa ohjaa laukaisukeskus, joka siihen kytkettyjen paloilmaisinten välityksellä valvoo suojattavaa kohdetta ja ohjaa järjestelmän toimintaa. Paloilmaisimet valitaan kohdetta todennäköisimmin uhkaavan palotyypin mukaisesti. Ilmaisu voi perustua joko savuun, lämpöön tai säteilyyn. Paloilmaisimien antaman impulssin lisäksi sammutusjärjestelmät on mahdollista laukaista myös erillisistä käsilaukaisupainikkeista tai suoraan sammutusainepatteristolta.

Sammutusainesäiliökeskus koostuu yhdestä tai useammasta säiliöstä sekä niiden vaaka- ja valvontalaitteista. Mikäli suojattavia kohteita on useampia, voidaan niistä jokainen varustaa tarpeen mukaan joko omilla säiliöillä tai useammalle tilalle yhteisillä patteristoilla. Tällöin sammute ohjataan oikeaan tilaan ja kohteeseen jakoventtiilien ja suuttimien avulla.

Argon (Ar) on luonnollinen osa ilmakehää. Se ei vaikuta otsonikerrokseen eikä aiheuta kasvihuoneilmiötä. Argon on aidosti puhdas, ympäristöystävällinen ja henkilöturvallinen, palon tukahduttava sammute. Käytännössä sen avulla lasketaan suojattavan tilan happipitoisuutta alle 13,8 % niin, että tulipalo sammuu, mutta pitoisuus on silti riittävä ihmisten lyhytaikaiselle oleskelulle sekä turvalliselle ja rauhalliselle poistumiselle. Argon on jalokaasu, eikä se reagoi minkään aineen kanssa eikä synnytä hajoamistuotteita. Sammutusainesäiliössä Argon varastoidaan kaasumaisena. 


Argonin ominaisuudet: 
Henkilöturvallinen, tehokas ja siisti, ei synny mitään hajoamistuotetta, ympäristöystävällinen, ei johda sähköä, eikä aiheuta korroosiota, ei aiheuta kylmäshokkia, hajuton, väritön ja mauton, helposti saatavilla eikä vaadi tarkkuusnäyttöjä. 

Hiilidioksidi (CO2) on tehokas sammute. Se on luonnollinen osa ilmakehää ja siten ympäristöystävällinen sammuteaine. Sen vaikuttavuus perustuu palon tukahduttamiseen alentamalla happipitoisuutta niin ettei palamista voi tapahtua. Henkilöturvallisuuden varmistamiseksi järjestelmissä voidaan tarvittaessa käyttää laukaisuviivettä. Sammutusainesäiliössä hiilidioksidi varastoidaan nestemäisenä. 


Hiilidioksidin ominaisuudet: 
Tehokas, ei vaikuta otsonikerrokseen, ei likaa, ei aiheuta korroosiota, ei johda sähköä, helposti saatava ja soveltuu mainiosti kohdesuojauksiin. 

Kaasusammutusjärjestelmien hankinta

Kartoitettavan tarve esim. riskienhallinnan kautta

Suunnittelu

Toteutus

Tarkastus

Ylläpito (huolto/tarkastus)

Erikoisilmaisimet

Erikoispaloilmoitusjärjestelmät on suunniteltu kohteisiin, joihin perinteiset ilmaisinratkaisut eivät sovellu. Erikoisilmaisimet voidaan toimintatapansa mukaan luokitella savu-, linjalämpö- ja liekki-ilmaisimiin.

Useimmat tulipalot ovat kyteviä paloja. Niiden alkuvaiheessa syntyy savua, mutta lämpötila ei juurikaan nouse. Tällaisia vaaratilanteita voi esiintyä muun muassa sähkö-, tietoliikenne-, viestintä- ja IT-tiloissa, museoissa sekä varastoissa. Kytevän palon sattuessa savuilmaisin on ainoa luotettava tapa sen mahdollisimman aikaiseen havaitsemiseen.

Näytteenottoilmaisin on aktiivinen ilmaisin, joka analysoi jatkuvasti valvottavan tilan tai laitteen ilmaa. Yhdellä ilmaisimella voidaan valvoa useita satoja neliömetrejä, sillä se on huomattavasti normaaleita pisteilmaisimia herkempi. Järjestelmästä on mahdollista tuottaa useita eritasoisia hälytyksiä, joiden avulla esimerkiksi IT-keskusten tietojen tallentaminen ja tietokoneiden hallittu alasajo pystytään käynnistämään jo ennen varsinaisen hälytyksen antamista. Näytteenottoilmaisin koostuu kahdesta osasta: näytteenottoputkesta sekä ilmaisinyksiköstä, joka sisältää imurin, analysointipiirin ja vertailuelektroniikkaa. Järjestelmät ovat erittäin helppohoitoisia – kaikki toimenpiteet tapahtuvat ilmaisinyksiköllä.

Suojattavia kohteita:

ATK–tilat, puhelin- ja viestiliikennetilat, sähkötilat, varastot, pakkas- ja kylmävarastot ja kulttuurihistorialliset tilat (piiloasennus)

Linjailmaisin koostuu keskenään kommunikoivasta lähettimestä ja vastaanottimesta. Niiden välinen etäisyys voi olla jopa useita kymmeniä metrejä, ja niiden avulla voidaan valvoa satojen neliömetrien suuruisia alueita. Laitteet on suunniteltu helposti huollettaviksi.

Suojattavia kohteita: 

varastotilat, urheiluhallit, museot ja näyttelytilat ja korkeat tilat

Kohteissa, joissa savuilmaisimen käyttö on olosuhteista johtuen hankalaa, voidaan käyttää lämpöilmaisimia.

Liekki-ilmaisimet reagoivat palosta syntyvään säteilyyn. Ratkaisu valitaan valvottavan kohteen palokuorman ja ympäristöolosuhteiden mukaan.

Suojattavia kohteita:

lentokonehangaarit, petrokemian kohteet, palavien nesteiden varastot ja työstökoneet